آسانسور عباسی

موتور گیرلس ویتورWSG-S1.3

WSG-S1.3

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 2.9kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 6×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 9.4 A
WSG-S1.3

WSG-S1.3

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 3.8kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 6×6.5 mm
قطر فلکه: 240 mm
جریان مجاز: 11.9 A
WSG-S1.3

WSG-S1.3

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 4.6kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 6×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 11.4 A
WSG-S1.3

WSG-S1.3

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 6.1kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 6×6.5 mm
قطر فلکه: 240 mm
جریان مجاز: 14.5 A
WSG-S2.1

WSG-S2.1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 4.5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 6×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 11.5 A
WSG-S2.1

WSG-S2.1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.2kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 7×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 17.5 A
WSG-S2.2

WSG-S2.2

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 6.2kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 7×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 15.5 A
WSG-S2.2

WSG-S2.2

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 10kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 7×8 mm
قطر فلکه: 320 mm
جریان مجاز: 22.5 A
WSG-S2.3

WSG-S2.3

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 14kw
سیستم نصب: 2:1
تعداد سیم بکسل ها: 7×8 mm
قطر فلکه: 320 mm

آدرس :

تبریز،دراوزه تهران، ولیعصر جنوبی، خ سعدی، جنب کتابخانه فدک، پلاک 113

تلفن های تماس :

041-33299511 | 041-33299512
041-33299513 | 041-33338144
041-33337478

فاکس:

041-33299514

شبکه های اجتماعی